عامل سیاه گیر

 • برای استخراج مواد شیمیایی معرف فلوتاسیون عامل گیر سیاه

  برای استخراج مواد شیمیایی معرف فلوتاسیون عامل گیر سیاه

  عامل گیر سیاه به طور گسترده در شناورسازی سولفید استفاده می شود.از سال 1925 استفاده شده است.

  نام شیمیایی آن دی هیدروکربیل تیوفسفات است.به دو دسته تقسیم می شود:

  دی آلکیل دی تیوفسفات و دی آلکیل مونوتیوفسفات.پایدار است خوب است

  خواص و می تواند در pH پایین تر بدون تجزیه سریع استفاده شود.