دی کلرومتان

 • دی کلرومتان / متیلن کلراید

  دی کلرومتان / متیلن کلراید

  ● دی کلرومتان یک ترکیب آلی.
  ● ظاهر و خواص: مایع شفاف بی رنگ با بوی اتر تحریک کننده
  ● فرمول شیمیایی: CH2Cl2
  ● شماره CAS: 75-09-2
  ● حلالیت: کمی محلول در آب، محلول در اتانول و اتر.
  ● در شرایط عادی استفاده، یک حلال غیر قابل اشتعال و کم جوش است.
  هنگامی که بخار آن در هوای با دمای بالا غلظت بالایی پیدا می کند، اغلب برای جایگزینی اتر نفتی قابل اشتعال، اتر و غیره استفاده می شود.