مالئیک انیدرید

 • مالئیک انیدرید 99.5

  مالئیک انیدرید 99.5

  ● مالئیک انیدرید (C4H2O3) با بوی تند قوی در دمای اتاق.
  ● ظاهر کریستال سفید
  ● شماره CAS: 108-31-6
  ● حلالیت: محلول در اکثر حلال های آلی مانند آب، استون، بنزن، کلروفرم و غیره.