زانتات

 • کلکتور فلوتاسیون سنگ معدن سولفید ایزوپروپیل زانتات سدیم

  کلکتور فلوتاسیون سنگ معدن سولفید ایزوپروپیل زانتات سدیم

  اختراع زانتات پیشرفت فن آوری بهره وری را بسیار ارتقا داده است.

  انواع زانتات را می توان به عنوان جمع کننده برای شناورسازی کف و مقدار مورد استفاده در آن استفاده کرد

  این رشته بزرگترین است.اتیل زانتات معمولا در سنگ معدن سولفیدی با شناور آسان استفاده می شود.

  شناور ترجیحی؛استفاده ترکیبی از اتیل زانتات و بوتیل (یا ایزوبوتیل)

  گزانتات معمولاً برای فلوتاسیون سنگ معدن سولفیدی چند فلزی استفاده می شود.